مطالعات و بازنگری سیستم دفع آب سطحی داخل و خارج شهرک بزرگ و جاده دسترسی شهرک صنعتی فناوری

نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

واحد مطالعات مکانیک و سازه

تاریخ قرارداد ۱۳۹۴

۱۱۰

کلید واژه : تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – مدیریت انرژی – PLC – کنترل از راه دور – صرفه جویی – انرژی