نظارت کارگاهی پروژه های آب مجتمع های روستایی شهرستانهای جنوبی استان کرمان ۳

نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

واحد نظارت و اجرای مکانیک و سازه

تاریخ قرارداد ۱۳۹۵

۱۱۲

کلید واژه : تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – مدیریت انرژی – PLC – کنترل از راه دور – صرفه جویی – انرژی