نظارت بر شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی جی ۲

تاریخ شروع : ۸۷/۰۹/۰۱

تاریخ پایان : ۸۸/۰۱/۰۱

نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

 

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور