نظارت بر خرید نرم افزار مرکز کنترل اسکادای شرکت آبفای مناطق ششگانه تهران

تاریخ شروع :۹۵/۱۱/۰۴

تاریخ پایان :۹۶/۱۱/۰۴

پروژه در دست انجام می باشد.

نام کارفرما :شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور