نظارت بر اجرای عملیات ساماندهی ، متعادلسازی و هوشمندسازی منابع تامین آب و مبادی ورودی روستاهای استان بوشهر

نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

واحد نظارت برق و انرژی

تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

۱۶۲

کلید واژه : تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – مدیریت انرژی – PLC – کنترل از راه دور – صرفه جویی – انرژی