نظارت بر اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی اسفیدواجان

تاریخ شروع : ۸۷/۰۲/۱۸

تاریخ پایان : ۸۷/۰۸/۱۸

نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور