طراحی، خرید و اجرای پکیج فلزی، محوطه سازی وساختمان های غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز

موضوع پیمان

نظارت بر انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات فرآیند، مکانیکال و الکتریکال ، انجام کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی و بهره برداری به شرح ذیل:

طراحی و تعیین ابعاد و استقرار واحدها فرآیند تصفیه فاضلاب به روش A2O

تهیه نقشه های اجرایی فرآیندهای تصفیه فاضلاب که به تایید کارفرما رسیده

تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب و واحدهای جنبی و محوطه سازی

استقرار، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب و حصول کیفیت پساب خروجی مطابق با استانداردهای اعلام شده

کلیات طرح

تصفیه فاضلاب بهداشتی مسکن مهر نظنز به ظرفیت ۶۳۰ مترمکعب بر روز با استفاده از واحدهای فرآیندی زیر:

۱-آشغالگیر و دانه گیر

۲-ایستگاه پمپاژ

۳-بی هوازی

۴- متعادلساز و هوازی

۵- تصفیه بیولوژیکی با استفاده از روش A 2 O  

۶- مخزن ته نشینی

۷- مخزن نگهداری پساب اولیه و کلرزنی

 ۸- فیلتراسیون

 ۹- ذخیره لجن 

۱۰- ذخیره پساب