خدمات تکمیلی تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه تله متری و کنترل از راه دور خط انتقال پردیس به روش EPC

نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

واحد

تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

۱۶۰

کلید واژه : تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – مدیریت انرژی – PLC – کنترل از راه دور – صرفه جویی – انرژی