بازنگری مطالعات مرحله اول مجتمع های آبرسانی اولویت دار در سطح استان چهارمحال و بختیاری

نام کارفرما :شرکت آب وفاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

واحد مطالعات مکانیک و سازه

تاریخ قرارداد ۱۳۹۷

۱۵۹

کلید واژه : تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – مدیریت انرژی – PLC – کنترل از راه دور – صرفه جویی – انرژی