انجام خدمات مشاوره برای خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی اتوماسیون فیلترهای یال شرقی تصفیه خانه آب شماره ۲ تهران

تاریخ شروع :۹۵/۱۱/۰۹

تاریخ پایان :۹۷/۰۲/۰۹

پروژه در دست انجام می باشد.

نام کارفرما :شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور