انجام خدمات تکمیلی نظارت کارگاهی بر اجرای طرح اسکادا(تله متری و کنترل از راه دور آبرسانی شهرهای استان تهران)

نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان تهران

واحد نظارت برق و انرژی

تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

۱۶۱

کلید واژه : تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – مدیریت انرژی – PLC – کنترل از راه دور – صرفه جویی – انرژی