انجام خدمات تکمیلی نظارت بر اجرای طرح تله متری و کنترل از راه دور آبرسانی شهرهای استان تهران

تاریخ شروع : ۹۵/۰۵/۱۸

تاریخ پایان :۹۶/۰۵/۱۸

پروژه در دست انجام می باشد.

نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان تهران

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور