بازدید آقای مهندس توکلی معاونت محترم بهره برداری استان تهران و آقای مهندس پورنصرت مدیر دفتر انرژی و سامانه های کنترل از راه دور از اتاق کنترل مرکزی تله متری ستاد رودهن ، شهر دماوند،پردیس و لواسان